Petar Pop Arsov 45, MK-1000 Skopje, R. Macedonia

Womenpreneurs Stories

64646184_1887046514729327_800818539492540416_o

In order to encourage women to get involved in business and contribute to reducing gender imbalances,  PREDA Plus Foundation on 19th of June 2019 organized Womenpreneurs Stories to  inspire women in a relaxed, motivating atmosphere of  beautiful ambiance of Porta Jazz.

PREDA Plus Foundation continues to support the importance of women’s active role in the community, their connection and engagement. We initiate collaboration with all stakeholders and companies that recognize this potential, making positive changes that lead to economic empowerment of women, fostering leadership in all areas, and creating a society of equal opportunities.

Equality between men and women is one of the fundamental principles of European Union and the equal representation of women and men in the labor market is one of the key areas where European Union is examining the application of the principle of equality.

Inspiring stories for greater involvement of women in entrepreneurship as part of the Employouth -Acceleration Programme, financially supported by the EU through the Interreg cross-border cooperation program with Greece in the realization PREDA Plus Foundation.

 

***

Со цел да се охрабрат жените за вклучување во бизнисот и да придонесе кон намалување на родовиот дисбаланс, на 19 јуни 2019, Преда плус организираше Womenpreneurs Stories  за да инспирираме жени во една опуштена, мотивирачка атмосфера на прекрасниот амбиент на Porta Jazz.

Фондацијата ПРЕДА Плус продолжува да ја поддржува важноста на активната улога на жените во заедницата, нивната поврзаност и ангажман. Ние иницираме соработка со сите засегнати страни и компании кои го препознаваат овој потенцијал, правејќи позитивни промени што водат до економско зајакнување на жените, негуваат лидерство во сите области и создаваат општество со еднакви можности.

Рамноправноста помеѓу мажите и жените претставува еден од темелните принципи на Европската унија, а еднаквата застапеност на жените и мажите на пазарот на трудот е една од клучните подрачја на кои Европската унија ја проверува примената на принципот на рамноправност.

Инспиративни приказни за поголемо вклучување на жените во претприемништвото во склоп на Employouth акцелераторската програма за стартапи, финасиски поддржано од ЕU преку Interreg програмата за прекугранична соработка со Грција во реализација на Фондација Преда Плус