Training on GENDER EQUALITY

64927721_1895519860548659_3856918204181905408_o (1)

Our representative Lidija Angelkova delivered one-day training on GENDER EQUALITY and GENDER MEDSTRMING for members of the Rural Development Network of the Republic of Macedonia.
Equality for women is a strategic and operational imperative of the Rural Development Network. Despite promising policies and legislation, persistent gender-discriminatory social and cultural norms, unequal access to land, productive resources and unequal decision-making are major factors limiting women from equal participation in rural development in their places of residence.

In order to achieve greater empowerment and equality, the engagement of men and women is needed. Cultural change and behavior are integral to the transformation of households as first condition for gender and social equality. Therefore, the equal inclusion of women, men, girls and boys in rural community development processes is crucial.

***

Нашата претставничкa Лидија Ангелкова реализираше еднодневна обука за РОДОВА ЕДНАКВОСТ И РОДОВ МЕЈНСТРИМИНГ за членовите на Мрежа за рѕрален Развој.
Еднаквоста за жените е стратешки и оперативен императив на Мрежата за рурален развој. И покрај ветувачката политика и правна регулатива, постојаните родово-дискриминаторски социјални и културни норми, нееднаков пристап до земјата, продуктивни средства и нееднакво донесување одлуки, претставуваат главен фактор кој ги ограничува жените од подеднакво учество во руралниот развој во местата на нивното живеење.

Со цел да се постигне поголемо зајакнување и еднаквост, потребен е ангажман на мажите и жените. Културната промена и однесувањето се составен дел од трансформацијата на домаќинствата и претставуваат предуслов за родова и социјална еднаквост. Поради тоа, подеднаквото вклучувањето на жените, мажите, девојките и момчињата во процесите на развој на руралните заедници е од витално значење