Petar Pop Arsov 45, MK-1000 Skopje, R. Macedonia

Mentorship program in Phase II of Employouth- Acceleration Programme

preda-4

In the period May to June 2019 Preda plus realized 120 hours mentoring/coaching services in order to provide an in-depth analysis of business ideas and coach the process of creation of Business canvases for total 13 business ideas developed in the Employouth Acceleration program.
The expert team provided mentorship/coaching services to 13 business ideas (idividualy and group), helping them to improve their draft canvases by adding value to the ideas and the sections included in the document as a first step into the creation of Business plans.

Emloyouth project is an EU-funded project through the Interreg Cross-border Cooperation Program with Greece. The project is implemented by PREDA Plus Foundation & Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola

***

Во периодот мај до јуни 2019 година Преда плус реализираше 120 часови менторски  услуги со цел да обезбеди детална анализа на бизнис идеите и да го води процесот на креирање на Биѕнис Канваси ѕа вкупно 13 бизнис идеи развиени во Employouth-акцелераторската програма. .
Експертскиот тим обезбеди менторство на 13 бизнис идеи(лично и групно), помагајќи им да ги подобрат своите нацрт платна со додавање вредност на идеите и деловите вклучени во документот, како прв чекор кон креирање на деловни планови.

Проектот Еmployouth е финансиран од ЕУ, преку програмата за прекугранична соработка за прекугранична соработка со Грција. Проектот го спроведува Фондацијата ПРЕДА Плус и Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола