Final Conference -Active CSOs

Preda plus supported 20 CSOs through process of re-granting
61415032_1851007054999940_6382352132347002880_o

Final Conference of the project “Improving the Macedonian CSOs active participation in decision – making process through the empowerment of grass – root CSOs”, was held on 28th of May in Skopje to present achieved project results.

The following results were presented at the Conference:

20 CSOs implemented activities by organizing:

– 47 public debates on 31 problem affecting citizens
– 1038 citizens involved with project activities
– 33 surveys with 2063 respondents
– 11 signed memorandums of cooperation with the public sector
– 1052 citizens were given skills to become involved in policy-making and decision-making processes

For supported 20 CSOs Preda plus  organized:

-Mentoring for organizations

-Participation in national conferences

-Study trip to Germany

-Trainings

-Internship in Croatia

Cooperation continues, 20 CSOs have signed a Memorandum of Understanding ✔️

It was a joyous moment to organize such an event at Umbrella’s only Lounge bar in Macedonia that employs people with disabilities for their economic empowerment and inclusion.

The project is funded by the European Union, implemented by PREDA Plus Foundation and ASB South East Europe

***

Завршна конференција за проектот “Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на grasroot граѓански организации”, беше организирана на 28 Мај 2019, во Скопје

Следните резултати беа презентирани на конференцијата:

20 граѓански организации спроведоа активности организирајќи:

-47 јавни дебати за 31 проблем кои ги засегаат граѓаните
-1038 граѓани вклучени преку проектните активности
-33 истражувања со  2063 испитаници
-11 потпишани меморандуми за соработка со јавниот сектор
-1052 граѓани добија вештини за вклучување во процесите за креирање на политики и носење на одлуки

За поддршка на 20 граѓански организации Преда плус организира:

-Менторство за организациите
-Учества на национални конференции
-Студиско патување во Германија
-Обуки
-Практикантска работа во Хрватска

Соработката продолжува, 20 граѓански организации потпишаа меморандум за меѓусебна соработка ✔️

Радосен беше мигот ваков настан да организираме во единствениот Lounge bar во Македонија Umbrella кој вработува лица со попреченост со цел нивно економско зајакнување и инклузија.

Проектот е финасиран од Европска Унија, имплементиран од Фондација Преда плус и ASB South East Europe