Project meeting Employouth

61065061_1639966909481703_257873465699205120_n

On Friday 17/5/2019, represenatives of Preda plus attended the 3rd project meeting of EMPLOYOUTH project that took place at the premises of the Research and Development Society of Kilkis Chamber of Commerce and Industry (Eteak Kilkis), with representatives from all 6 Project Partners, JS and MA of the Programme.

Emloyouth project is an EU-funded project through the Interreg Cross-border Cooperation Program with Greece. The project is implemented by PREDA Plus Foundation & Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola

***

Во петок 17/5/2019 година, претставниците на Преда плус присуствуваа на 3-та проектна средба на проектот EMPLOYOUTH што се одржа во просториите на Друштвото за истражување и развој на Стопанска и индустриска комора Килкис (Етеак Килкис), со претставници од сите 6 проектни партнери, секретариојатот и раководсството на програмата за прекугранична соработка Interreg.

Проектот Еmployouth е финансиран од ЕУ, преку програмата за прекугранична соработка за прекугранична соработка со Грција. Проектот го спроведува Фондацијата ПРЕДА Плус и Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола