Supporting startups in Kosovo

distribution of equipment to support income generating, employment and community development
59610819_1816492391784740_5358619460137648128_o

PREDA Plus Country Office in Kosovo  through Socio-Project Kosovo today started with distribution of equipment for Grant Scheme      ”Strengthening of capacities of Start-up Businesses and Micro-enterprises in the Field of Agriculture and food Processing” in Partner Municipalities in Kosovo. Project crates sustainable livelihoods and better socio-economic conditions for ethnic minority and majority families in Kosovo through provision of income generating, employment and community development opportunities.

Distribution at Mrs. Zoje Telaku, Maliseva Municipality.

Initiative is part of project “Socio – economic stabilisation of ethnic minority and majority communities in Kosovo” funded by Engagement Global, on behalf of German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development – BMZ, implemented by PREDA Plus Kosovo in partnership ASB

***

 ПРЕДА Плус ( Регионална Канцеларија во Косово) преку Социо-проект Косово, денес започна денес со дистрибуција на опрема од  грантовата шема „Зајакнување на капацитетите на стартапите и микро претпријатијтаа од областа на земјоделството и преработката на храна“ во партнерските општини во Косово. Проектот создава одржливи животни средини и подобри социо-економски услови за семејствата припадници на етничките малцински и мнозински заедници во Косово преку обезбедување можности за генерирање приходи, вработување и развој на заедницата.

Дистрибуција кај г-ѓа Зоје Телаку, Општина Малишева.

Иницијативата е дел од проектот „Социјално – економска стабилизација на етничките малцинства и мнозински заедници во Косово“, финансиран од Engagement Global, на германското Федерално Министерство за економска соработка и развој – BMZ, спроведено од ПРЕДА Плус Косово во партнерство со АСБ.