Training for Gender Equality

two-day training for GENDER EQUALITY AND GENDER MAINSTREAMING for 12 members of the Gender Equality Hub of Balkan Rural Development Network
57246981_1788854911215155_4693858908987457536_o

 

Our representative Lidija Angelkova realized two-day training for GENDER EQUALITY AND GENDER MAINSTREAMING for 12 members of the BRDN’s Gender Equality Hub
BRDN established the Gender Equality Hub in order to provide structural approach for securing adequate representation of the rural women needs in the Western Balkan countries.

***

Нашата претставничкa Лидија Ангелкова реализира дводневна обука за РОДОВА ЕДНАКВОСТ И РОДОВ МЕЈНСТРИМИНГ за 12 претставници на Хабот за Родова Еднаквост во склоп на Balkan Rural Development Network
Хабот е формиран во склопот на Балканската Мрежа за Рурален Развој со цел да обезбеди структурен пристап за обезбедување соодветна застапеност на потребите на руралните жени во земјите од Западен Балкан.