National Conference in Pristine

Event organized by PREDA Plus Foundation (Country Office in Prizren) with 90 participants to initiate dialog between public and private sector
57400164_1790110631089583_6650015769839009792_o

 “Leaving no one behind” SDI National Conference in Pristine

Up to 90 participants attended the event organized by ASB South East Europe Offices in Kosovo together with national partner PREDA Plus Foundation (Country Office in Prizren) and Ministry for Labor and Social Welfare from Kosovo. After First National Conference held in Tirana, SDI continues to initiate dialog between public and private sector, by organizing second Conference in Pristina.
The Social Dimension Initiative (SDI) started with the aim of highlighting the need for better social and employment policies in the Western Balkan enlargement process, beyond the EU’s social inclusion framework. The main purpose of this initiative is addressing country specific topics and needs and also enhancing the dialogue with the European partners.

 

****

 “Leaving no one behind” – Националната конференција на SDI во Приштина

Повеќе од 90 учесници присуствуваа на настанот организиран од канцелариите на ABS South East Europe заедно со националниот партнер ПРЕДА плус (Канцеларија во Призрен) и Министерство за Труд и Социјална политика од Косово. По Првата национална конференција одржана во Тирана, SDI продолжува да иницира дијалог меѓу јавниот и приватниот сектор, организирајќи втора конференција во Приштина.
Иницијативата за социјална димензија (SDI) започна со цел да се истакне потребата од подобри социјални политики и политики за вработување во процесот на проширување на Западен Балкан, надвор од рамката за социјална вклученост на ЕУ. Главната цел на оваа иницијатива е да ги адресира специфичните теми и потреби на земјата, а исто така да го зајакне дијалогот со европските партнери