Transferring of know-how to the established Accelerator Management Team

Preda plus team realized workshops for transferring of know-how to the Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola.
67354279_345111613095013_1479479846785515520_n

From 10th t0 15th of April 2019, Preda plus team realized workshops for transferring of know-how to the established Accelerator Management Team of the Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola.

At the workshops Preda plus team presented comprehensive analysis of the start-up ecosystem in the European Union and Europe as a
whole, compared to the situation in the United States, as well as the current situation in our country. Also it were discussed all stages of the development of Employouth-Pilot Acceleration Program.

The workshops obtained the following topics:

  1. Acceleration program, general presentation
  2. Overview of the startup acceleration program
  3. Startup ecosystem, know-how from startup ecosystems around Europe and their possibilities for implementation in Bitola

Emloyouth project is an EU-funded project through the Interreg Cross-border Cooperation Program with Greece. The project is implemented by PREDA Plus Foundation & Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola

***

Од 10-ти 15-ти април 2019 година,  тимот на Преда плус реализираше работилници за пренесување на знаење со ново-воспоставениот менаџерски тим на Акелераторот на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола.
На работилниците екипата на Преда плус презентираше сеопфатна анализа на стартап екосистем во Европската унија и Европа во
целина, во споредба со состојбата во Соединетите Американски држави, како и со моменталната состојба во нашата земја. Исто така се дискутираше за сите фази на развој на пилот програмата – Employouth.

Работилниците ги опфатија  следниве теми:

1. Акцелераторска програма, општа презентација
2. Преглед на пАкцелерторската програма
3. Стартап екосистем, know-how од стартап екосистеми низ цела Европа и  можности за имплементација во Битола

 

Проектот Еmployouth е финансиран од ЕУ, преку програмата за прекугранична соработка за прекугранична соработка со Грција. Проектот го спроведува Фондацијата ПРЕДА Плус и Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола