Petar Pop Arsov 45, MK-1000 Skopje, R. Macedonia

The future of EMPLOYOUTH-Acceleration Program

56997564_1776913775742602_729368245240332288_n

In a period of January 2019 to April 2019 Preda Plus Foundation in collaboration with numerous experts has created the Employouth Acceleration Program, as pilot program for support of startups.

After realization of DEMO DAY and presentation of business ideas prepared within the frame of the pilot Acceleration Program, Preda plus is delivering developed program to  the Faculty of Information and Communication Technologies (FICT) – Bitola, who through this project will gain space to accommodate the Accelerator in the future.

FICT has previously selected a management team to lead the Аccelerator in the future and will be practically responsible for its sustainability.

 

Emloyouth project is an EU-funded project through the Interreg Cross-border Cooperation Program with Greece. The project is implemented by PREDA Plus Foundation & Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola

***

 

Во период од јануари 2019 до април 2019 година Фондацијата Преда плус во соработка со бројни експерти ја создаде Employouth – акцелераторската програма, како пилот програма за поддршка на стартапи.
По реализацијата на ДЕМО ДЕН и презентација на бизнис идеи подготвени во рамките на пилот програмата, Преда плус  ја предава развиената програма на Факултетот за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ) – Битола, кој преку овој проект ќе добие простор каде во иднина ќе биде сместен Акцелераторот.
FICT претходно избра менаџерски тим кој ќе го води Ацелераторот во иднина и ќе биде практично одговорен за неговата одржливост.

Проектот Еmployouth е финансиран од ЕУ, преку програмата за прекугранична соработка за прекугранична соработка со Грција. Проектот го спроведува Фондацијата ПРЕДА Плус и Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола