DigiGirlz initiative

PREDA Plus' director Marijana Milevska, encouraging girls to follow their dreams.
57277883_1779081608859152_6812875449325060096_o

PREDA Plus’ director Marijana Milevska, as part of Microsoft #DigiGirlz initiative, encouraging girls to follow their dreams.
In her motivational speech at the Faculty for Information and comunication technologies in front of high school girls from Bitola, Milevska stressed the importance of the support from parents and society needed to brake stereotypes, show encouragement and provide equal opportunities for personal development and education.

The solution is to provide equal access to opportunities for boys and girls and creation of #DigiParents. Follow your dreams. They DO COME TRUE! 

 

***

 

Директорката на ПРЕДА Плус Маријана Милевска, како дел од иницијативата на Microsoft #DigiGirlz , за охрабрување на девојките да ги следат своите соништа.
Во својот мотивациски говор на ФИКТ пред битолските девојки од средните училишта Милевска ја истакна важноста на поддршката која им е потребна на девојчињата, од страна на родителите и околината за кршење на стеротипите, охрабрување и обезбедување еднакви можности за личен развој и образование.

Решението е во обезбедување еднаков пристип до можности за момчињата и девојчињата и создавање и на #DigiParents.Следете ги вашите соништа. СЕ ИСПОЛНУВААТ!