DEMO DAY-inovative ideas presentations

Final event of EMPLOYOUTH-Pilot Acceleration Program
57328189_1781778615256118_8854394458767097856_o

On 9th of April 2019 in the Centre of culture of Bitola, Preda plus Foundation organized Demo Day to present the innovative ideas of the future startups that has been supported for several months with mentorship and training services by Employouth project, to show that every idea is great.

The event was organized under the motto YOU CAN DO IT from BITOLA (И ОД БИТОЛА СЕ МОЖЕ), providing space for:

* INNOVATIVE BUSINESS IDEAS

* Networking among investors, interested entrepreneurs and participants in the Employouth-Acceleration Program

* Relaxed atmosphere with DJ set

The event is organized as part of the Emloyouth project, an EU-funded project through the Interreg Cross-border Cooperation Program with Greece. The project is implemented by PREDA Plus Foundation & Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola

***

 

 

На 9-ти април 2019 година во Центарот за култура  во Битола, Фондацијата Преда плус организираше Демо Ден за да ги претстави иновативните идеи на идните стартапи што веќе неколку месеци се поддржани со менторство и обуки од страна на проектот Employouth, со цел да покажат дека секоја идеја е голема.

Настанот беше организиран под мотото И ОД БИТОЛА СЕ МОЖЕ, обезбедувајќи простор за:

* ИНОВАТИВНИ БИЗНИС ИДЕИ

* Вмрежување меѓу инвеститори, заинтересирани претприемачи и учесниците во Employouth програмата

* Релаксирана атмосфера со диџеј сет

Настанот е организиран во рамките на проектот Еmployouth, финансиран од ЕУ, преку програмата за прекугранична соработка за прекугранична соработка со Грција. Проектот го спроведува Фондацијата ПРЕДА Плус и Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола