Petar Pop Arsov 45, MK-1000 Skopje, R. Macedonia

Coordination Meeting Employouth project

DSC00694

Representatives of PREDA plus at Coordinative Meeting in Bitola with representatives of organizations from Greece. The meeting was realized as part of the implementation of the EMPLOYOUTH project from the Interreg program for cross-border cooperation with Greece for creating opportunities for employment of young people from both countries, by creating and developing an accelerator program for support and promotion of business ideas for young people, organized by FICT.

Emloyouth project is an EU-funded project through the Interreg Cross-border Cooperation Program with Greece. The project is implemented by PREDA Plus Foundation & Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola

***

Претставници на ПРЕДА плус на координативен состанок во Битола со претставници на организации од Грција. Состанокот се реализира во склоп на реализацијата на проектот EMPLOYOUTH проект од Interreg програмтаа за прекугранична соработка со Грција за креирање на можности за вработување на млади луѓе од двете земји, преку создавање и развој на акцелераторска програма за поддршка и унапредување на бизнис идеи на млади луѓе, организиран од ФИКТ.

Проектот Еmployouth е финансиран од ЕУ, преку програмата за прекугранична соработка за прекугранична соработка со Грција. Проектот го спроведува Фондацијата ПРЕДА Плус и Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола