Petar Pop Arsov 45, MK-1000 Skopje, R. Macedonia

Invitation to tender for PR and Event Management/Покана за учество на тендер за ПР и организација на настани

Capture

Invitation to tender for PR and Event Management

We are pleased to announce the tender procedure for selecting a company for PR and Event Management, as a part of realization of Employouth project from the EU Inerreg IPA cross-border program with Greece.

In addition you have the invitation: INVITATION to tender for PR and Event Management

Please send your offer to the latest by 16.11.2018, at 12.00, by mail at the following address:

Foundation for Sustainable Economic Development PREDA Plus

Kuzman Josifovski Street No. 88/4, 7000 Bitola

You can request the full tender documentation at the following e-mail: lidija.angelkova@predaplus.eu

 

 

Покана за учество на тендер за ПР и организација на настани

Со задоволство ја објавуваме тендерската процедура за избирање на фирма за ПР и организација на настани во склоп на реализацијата на проектот Employouth од Inerreg IPA програмата на ЕУ за прекугранична соработка со Грција.

Во прилог ја имате поканата: INVITATION to tender for PR and Event Management

Ве молиме, вашата понуда испратете ја најдоцна до 16.11.2018, до 12 часот, по пошта на следната адреса:

Фондација за одржлив економски развој ПРЕДА плус

улица Кузман Јосифовски бр 88/4, 7000 Битола

Целосната тендерска документација можете да ја побарате на следниот e-mail: lidija.angelkova@predaplus.eu