Networking event (BRANDING)

BRANDING-How to implement the idea and business strategy
52901588_592356577840943_1903751052885229568_o

NETWORKING EVENT with international speaker was organized on 28 of February 2019 within the EMPLOYOUTH acceleration program. The Topic of the event was BRANDING-How to implement the idea and business strategy. The event had provided significant experience, exchange of ideas and networking for all participants of Employouth program, business sector and all interested stakeholders.
The main speaker at the event was Mr. ROLAND SIMON – Brand strategist and marketing communications specialist who introduced the secrets of brand strategy and how to implement the idea in business.

***

На 28 Февруари 2019 во склоп на EMPLOYOUTH акцелераторската програма се одржа НАСТАН ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ со меѓународен говорник. Тема на настанот беше БРЕНДИРАЊЕ-Како да се имплементира идејата и бизнис стратегијата. Настанот овозможи споделување на значајни искуства, идеи и вмрежување за сите учесници на Employouth програмата, бизнис секторот и сите заитересирани страни.
Главен говорник на настанот беше г-динот ROLAND SIMON – бренд стратег и специјалист за маркетинг комуникации кој ги воведе присутните во тајните на бренд стратегијата и начинот на имплементирање на идејата во бизнис.