Study visit to Germany

Study visit for 14 representatives of NGO sector, organized within Active CSOs program.
51505871_973337839523438_4126104059687993344_o

Within the framework of the project Active CSOs in the period from 28.01.2019 until 01.02.2019, PREDA Plus organized a study visit to Germany for 14 representatives from the NGO sector – grantees of the program. The grantees visited total seven organizations / institutions from Bonn, Cologne and Dusseldorf and had the opportunity to get acquainted with the EU standards regarding their sector of action and share ideas for future cooperation.

***

Во склоп на реализацијата на проектот Активни граѓански организации во периодот од 28.01.2019 до 01.02.2019 ПРЕДА Плус организираше студиска посета во Геманија на 14 претставници од невладиниот сектор – грантисти на програмата. Грантистите посетија вкупно седум организации/институции од Бон, Келн и Дизелдорф, каде имаа можност да се запознаат со стандардите на ЕУ во однос на нивниот сектор на делување и да споделат идеи за идна соработка.