Kick of meeting-EMPLOYOUTH project

Kick off meeting EMPLOYOUTH project set the basis for cooperation with Greece last week in Serres.
35687015_1392642014169782_1967991836509208576_n

Youth unemployment should be our top priority. The borders do not prevent our two countries to face same challenges in this topic. Therefore solutions ask for cross-border cooperation.
Kick off meeting of our joint project EMPLOYOUTH set the basis for cooperation with Greece last week in Serres.

EMPLOYOUTH project gathers 6 partners to work on this topic in the next 18 months.

Emloyouth project is an EU-funded project through the Interreg Cross-border Cooperation Program with Greece. The project is implemented by PREDA Plus Foundation & Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola

***

Невработеноста кај младите треба да биде нашиот главен приоритет. Границите не ги спречуваат нашите две земји да се соочат со исти предизвици на оваа тема. Затоа решенијата бараат прекугранична соработка.
Првиот состанок на заедничкиот проект EMPLOYOUTH ја постави основата за соработка со Грција минатата недела во Серес.
Проектот EMPLOYOUTH вклучува  6 партнери кои ќе рабоатат на оваа тема во наредните 18 месеци.

Проектот Еmployouth е финансиран од ЕУ, преку програмата за прекугранична соработка за прекугранична соработка со Грција. Проектот го спроведува Фондацијата ПРЕДА Плус и Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола