You can do it from Bitola

Acceleration startup program in the Pelagonia Region
48358093_553987628344505_4010044495637774336_o

You can do it from Bitola!

Inspiring energy through personal examples, the incentive to think proactively about your own business, options to apply your knowledge to companies that recognize it- are just a few conclusions from yesterday’s dynamic panel discussion entitled “You can do it from Bitola” where  5 interesting entrepreneurs share their successful business stories.

The panel discussion was the announcement of CALL for IDEAS for involvement in the  Acceleration startup program in the Pelagonia Region for all interested young people with a unique, innovative idea or solution to a problem.

Employouthth is a University Accelerator Program. Pilot program at the Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola and PREDA plus, supported by the European Union, which aims to support and promote business ideas of young people from Pelagonia region.

***

Од Битола се мож(e)и!

Инспирирачка енергија преку лични примери, поттик да се размислува проактивно кон свој бизнис, опции да го примените своето знаење во компании кои го препознаваат истото се само неколку заклучоци од вчерашната динамична панел дискусија под наслов “Од Битола се може (и)” на која свои искуства за успешен бизнис презентираа пред присутните 5 интересни претприемачи.

Панел дискусијата беше најава ПОВИКОТ ЗА ПРЕДЛОГ ИДЕИ за вклучивање во првата акцелераторска програма за старт ап програми во Пелагонискиот регион за сите заинтересирани млади луѓе со  уникатна, иновативна идеја или решение на некој проблем.

Employouthth е Универзитетска Акцелераторска програма за стартапи. Пилот програма на Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола и ПРЕДА плус, подржана од Европската Унија која има за цел поддршка и унапредување на бизнис идеи на млади луѓе од Пелагонискиот регион.