Evaluation of Innovative Ideas

IMG_0010

After completed process for submitting ideas for enrolment into the EMPLOYOUTH – Acceleration program, Scientific Committee composed by representatives of FICT (Faculty of ICT Bitola) and PREDA Plus Foundation for Sustainable Economic Development held a meeting on 29 January 2019 in the premises of FICT to evaluate innovative ideas applied within the announced Call for business ideas.
Application process for all interested participants for enrolment in the pilot Acceleration program started in December 2018 and it was completed on 15th of January 2019. Тhe application process was managed through two google application forms, each administered by respective project partner.
All ideas were briefly discussed and afterwards Scientific Committee made decision to enroll all submitted ideas in the first stage of Acceleration Program.

Emloyouth project is an EU-funded project through the Interreg Cross-border Cooperation Program with Greece. The project is implemented by PREDA Plus Foundation & Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola

***

По завршениот процес за доставување идеи за вклучување во акцелераторската програмата, EMPLOYOUTH, научниот комитет составен од претставници на ФИКТ (Факултет за информатичка технологија и комуникации во Битола) и Фондацијата за одржлив економски развој ПРЕДА Плус , одржаа состанок на 29 јануари 2019 година во просториите на ФИКТ за оценување иновативни идеи аплицирани во рамките на објавениот повик за бизнис идеи.
Процесот на аплицирање за сите заинтересирани учесници за вклучување во пилот акцелераторската програмата за акцелерација започна во декември 2018 година и истиот беше завршен на 15 јануари 2019 година. Процесот на аплицирање се водеше преку два формулари за апликација на Google, секој раководен од соодветниот партнер на проектот.
На состанокот беа дискутирани сите идеи, по што научниот комитет донесе одлука да ги вклучи сите поднесени идеи во првата фаза од акцелраторската програма.

Проектот Еmployouth е финансиран од ЕУ, преку програмата за прекугранична соработка за прекугранична соработка со Грција. Проектот го спроведува Фондацијата ПРЕДА Плус и Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола