Petar Pop Arsov 45, MK-1000 Skopje, R. Macedonia

Emoployouth-Acceleration programme

47576028_1611361982297783_4552268641990606848_o

NEW ACCELERATION PROGRAM – Employouth designed to support startups in early stage in order to encourage the development of innovative ideas in many areas.
You are welcome to hear more from PREDA Plus Director Marijana Milevska at the conference: Learning – the Road to Successful Business organized by CEFE Macedonia on December 7th at 15.30

Emloyouth project is an EU-funded project through the Interreg Cross-border Cooperation Program with Greece. The project is implemented by PREDA Plus Foundation & Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola

***

НОВА АКЦЕЛЕРАТОРСКА ПРОГРАМА -Еmployouth дизајнирана да поддржува стартапи во рана фаза, со цел да се поттикне развој на иновативни идеи во повеќе области.

Слушнете повеќе од Директорката на ПРЕДА Плус Маријана Милевска на конференцијата: Учењето – пат кон успешен бизнис во организација на CEFE Macedonia – ЦЕФЕ Македонија на 7 декември со почеток од 15.30

Проектот Еmployouth е финансиран од ЕУ, преку програмата за прекугранична соработка за прекугранична соработка со Грција. Проектот го спроведува Фондацијата ПРЕДА Плус и Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола