Contract signing with beneficiaries

48423848_1638149599619021_7778937435282472960_n

PREDA Plus Country Office in Prizren, Kosovo within the frame of realization of  Socio-Project Kosovo started with contract signing with beneficiaries of Call for Proposals: “Development of small projects in community”. First contract signed, covers financing of the project “Arrangement of children playground” submitted from Business Centre Suhareka in partnership with Suhareka Municipality. The second contract signed is with Malisheve Municipality and Women’s Association “Fatjona.

***

Канцеларијата на  ПРЕДА Плус во Призрен, Косово во рамките на реализацијата на Социо-проект Косово започна со потпишување на договор со корисниците на Повикoт за предлози: „Развој на мали проекти во заедницата“. Потпишан е првиот договор, кој опфаќа финансирање на проектот „Уредување на детско игралиште“ поднесен од Бизнис Центар Сухарека во партнерство со Општина Сухарека. Вториот договор потпишан е со општината Малишев и Здружението на жени „Фатјона“