Petar Pop Arsov 45, MK-1000 Skopje, R. Macedonia

Заедно ЗА ЧИСТ БАИР

Баир

Акцијата е дел од УРБАН БАИР – иницијатива за подобрување на урбаната и социјалната вклученост на ромската заедница во општина Битола, која се реализира во склоп на на проектот на ПРЕДА плус “Сензибилизација и мапирање на домувањето за Роми ”, финансиски поддржан од Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC) и реализиран во партнерство со Општина Битола и НВО “Баирска Светлина“.

Акцијата за чистење се изведуваше на ридот над улица Љубојно во населба Баир каде во моментот се создава дива депонија, со исфрлано ѓубре, градежен шут и делови од мебел. Оваа акција се реализира во соработка со граѓанското движење “Мети си со класнето“ месното население како и вклучување на механизацијата од јавнитото претпријатије КОМУНАЛЕЦ од Битола.

Целта на активноста е да подигне свеста на граѓаните за зачувавање на животната средина и одлагање на сметот, како и да се подобри меѓусебната соработка и зедничката грижа за средината на граѓаните и јавните претпријатија.

Грижата за животната средина е зедничка. ЗАЕДНО ЗА ЧИСТ БАИР!
#UrbanBair #CHinMK #Predaplus