УРБАН БАИР -иницијатива за подобрување на урбаната и социјалната вклученост на ромската заедница во општина Битола

во склоп на реализација на проектот -“Сензибилизација и мапирање на домувањето за Роми ”
1

Акцијата има за цел да придонесе за создавање на основа за натамошно подобрување на урбаната и социјалната вклученост на ромските заедници кои живеат во сиромашни и неформални населби во Општина Битола

Акцијата ќе послужи како основа за поголема интервенција (проект) со употреба на холистички и интегриран пристап, преку кој ќе се поврзат различни сектори / компоненти на општеството (на пр. Урбанистичко планирање, домување, заедничка инфраструктура, пристап до едукативни и здравствени услуги, вработување , промоција на културата) за да се олесни создавањето на поттикнувачка и инклузивна средина за локалните заедници кои живеат во Битола и, особено во населбата Баир. Акцијата применува иновативни и стратешки методологии, како што се партиципативно планирање, ко-дизајн, урбана регенерација и мобилизација на заедницата, што ќе стимулира позитивните социјални промени. Целните групи и локалните заедници ќе бидат повикани активно да учествуваат во процесите на урбана регенерација и локален развој.
Ромската заедница во населбата Баир е сериозно погодена од изолацијата и прогласена вонредна состојба во земјата поради кризата СОВИД-19. Со цел да се обезбедат информации и координација за целата поддршка обезбедена од домашни и странски донатори, се формира HELP DESK ( Канцеларија за помо).
• Канцеларијата за помош служи како едношалтерски систем за сите информации што им се потребни на членовите на заедницата, како линк за координација на целата поддршка од домашни и странски донатори, со цел да се обезбеди распределба на помошта за најранливите на избалансиран начин.
• Канцеларијата за помош дејствува во просториите на месната заедница „Димитар Влахов“ во населбата Баир.За какви било информации и прашања, заинтересираните граѓани од Баир можат да се јават кај Ремзи Медик-претседател на НВО „Баирска Светлина“ и координатор на службата за помош во населбата Баир. (телефон за контакт: 078/449092 или следнава е-пошта: urbanbair@predaplus.eu)
„Сензибилизација и мапирање на домувањето Роми“ е проект на ПРЕДА Плус, овозможен со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка -SDC

The Action intends to contribute in setting up the ground for further improvement of the urban and social inclusion of Roma communities living in poor and informal settlements in Bitola Municipality

It will serve as a basis for application of another bigger intervention (project) using holistic and integrated approach later on that will connect different sectors/components of the society (e.g. urban planning, housing, common infrastructures, access to educational and healthcare services, employability, promotion of culture) to facilitate the creation of an inclusive and supportive environment for the local communities living in Bitola and, in particularly, in Bair neighbourhood. The Action will follow innovative and strategic methodologies, such as participatory planning, co-design, urban regeneration and community mobilisation, that will stimulate positive social changes to the context. Target groups and local communities will be called to actively participate in the urban regeneration and local development processes.
Roma community in Bair neighbourhood is seriously hit by the lock down and declared emergency status in the country due to COVID-19 crisis. In order to provide information and coordination of all the support provided by domestic and foreign donors, the HELP DESK is established.
• Help Desk serve as one-stop shop for all information needed by the community members as a link to coordinate all the support provided by domestic and foreign donors in order to ensure that the support reaches the most vulnerable and in a balanced way.
• Help Desk coordinator act in the premises of the local community “Dimitar Vlahov” in the settlement Bai. For any information and questions, interested citizens from Bair can contact Remzi Medik-President of the NGO “Bairska Svetlina” and Coordinator of the assistance service in the Bair neighborhood. (contact phone: 078/449092 or the following e-mail: urbanbair@predaplus.eu)
“Roma Housing Sensibilisation and Mapping” is a project of PREDA Plus made possible with the support of Swiss Agency for development and Cooperation -SDC