Теренски истражувања во населба “Баир” во Битола

Во склоп на иницијативата УРБАН БАИР
ИСТ

Формирани се Тимовите за теренско истражување (IST-Inclusive support teams) во склоп на реализацијата на проектот “Сензибилизација и мапирање на домувањето за Роми ” на PREDA Plus Foundation, финансиски поддржан од Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC).

Тимовите за теренски истражувања (IST-Inclusive support teams) се одговорни за дирекна комуникација со корисниците преку спроведување на теренски посети за собирање на податоци за сеопфатна проценка на ромските домаќинства во населба Баир во Битола со цел решавање на урбанистичките предизвици и стимулирање на позитивни социјални промени.

Овие тимови својата работа ја започнаа во месец јуни и се одговорни за дирекна комуникација со ромското население во населба Баир преку спроведување на теренски посети за собирање на податоци за сеопфатна проценка на ромските домаќинства оваа населба со цел решавање на урбанистичките предизвици и стимулирање на позитивни социјални промени.

Собраните податоци ќе помогнат во процесите на урбано планирање и подготовка на урбани планови (ГУП и ДУП) како и крирање на адекватни програми кои се однесуваат на подобрување на јавните услуги и социо-економскиот статус на Ромите кои живеат во општина Битола.
#UrbanBair #CHinMK #Predaplus