Petar Pop Arsov 45, MK-1000 Skopje, R. Macedonia

Empployouth-networking event

72233908_2076935019073808_3673112295610777600_o

PREDA Plus team participated at networking event organized by the Faculty of Information and Communication Technologies (FICT) as part of the Employouth project from Inerreg Cross-border Cooperation Program with Greece, jointly implemented by PREDA Plus and FICT.

At the participated some of the most successful business ideas built through the first Employouth pilot accelerator program created by PREDA Plus in the period January / April 2019.
In April, after the DEMO DAY where the participants in the pilot accelerator program pitched their ideas, PREDA plus handed over the acceleration program to FICT’s management team. Accelerator management team of FICT provided support and mentoring services in the process of creation of Business plan to the most successful business ideas.Yesterday, at the Faculty of Information and Communication Technologies (FICT), 20 innovative business plans were successfully presentedto a panel of evaluators and potential investors. Congratulations to all participants and mentors!


Тимот на ПРЕДА плус вчера учествуваше на настанот за вмрежување организиран од Факултет за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ) во склоп на Employouth проектот од Inerreg програмата за прекугранична соработка со Грција, заеднички имплементиран од ПРЕДА плус и ФИКТ.
На настанот учествуваа и дел од најуспешните бизнис идеи изградени преку првата пилот акцелераторска програма Employouth креирана од ПРЕДА плус во периодот Јануари/Април 2019.
Во месец април, после реализираниот ДЕМО ДЕН каде учесниците на пилот акцераторската програма ги пичуваа своите идеи, ПРЕДА плус ја предаде акцелераторската програма на ФИКТ. Менаџерскиот тим на на ФИКТ во период на неколку месеци преку поддршка и менторство работеше на подетално развивање на бизнис планови на најуспешните пичувани идеи на ДЕМО ДЕНОТ.
Вчера, на Факултетот за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ) успешно беа преставаени 20 иновативни бизнис планови пред комисијата на евалуатори и потенцијални инвеститори. Честитки за сите учесници и ментори
!