Petar Pop Arsov 45, MK-1000 Skopje, R. Macedonia

Промовирана новата студија “Мапирање за социјално вклучување на ромската заедница во населбата Баир во општина Битола”

preda 008

Денес во месната заедница “Димитар Влахов”, во населба Баир, во Битола, во присуство на Амбасадорката на Швајцарија Сибил Зутер, Преда плус Фондацијата ги презентираше резултатите од истражувањeто на ромската заедница во населба Биар во општина Битола, спроведено во рамките на проектот “Сензибилизација и мапирање на домувањето за Роми ”, финансиски поддржан од Швајцарска агенција за развој и соработка.

Во периодот јуни-јули 2020 година на територијата на општина Битола во населбата Баир беше спроведено теренско истражување преку кое се реализираа вкупно 867 анкетни прашалници. Собраните податоци беа дополнително анализирани, интерпретирани и претставени во посебна студија “Мапирање за социјално вклучување на ромската заедница во населбата Баир во општина Битола” презентирана денес пред претставниците на Општина Битола, јавните претпријатија и претставници од ромската заедница во општина Битола.

Студијата содржи релевантни и веродостојни информации кои ќе им помогнат на локалните власти да развијат ефективни одржливи урбанистички планови и да дефинираат прилагодени и ефективни политики за урбанистичко планирање и социјална инклузија засновани врз реалните потреби на граѓаните.

Во склоп на проектот, во соработка со општина Битола беа преземени низа инфраструктурни активности за реновирање на месната заедница и просторот околу месната зедница, како и активности за подобрување на животниот простор во населбата кои дирекно ги влучија граѓаните од населбата. Преку креираната Служба за координација на помош во населба Баир, доделени беа вкупно 160 хуманитарни пакети на ромски семејства во оваа населба.