PREDA plus http://predaplus.eu Foundation for Sustainable Economic Development Tue, 10 Sep 2019 11:47:27 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.5 http://dev.nc.mk/predaplus/wp-content/uploads/2017/11/favicon.png PREDA plus http://predaplus.eu 32 32 ПОВИК за апликации во акцелераторската програма на ПРЕДА плус http://predaplus.eu/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0/ Tue, 03 Sep 2019 11:45:26 +0000 http://predaplus.eu/?p=26960 Ако имате иновативна идеја или формиран стартап во почетна фаза може да аплицирате во акцелераторската програма на ПРЕДА плус #ИодБитолаСеМожи на следниот линк: https://iodbitolasemozi.typeform.com/to/F0Ey8Q
Програмата нуди поддршка на стртапи од Пелагонискиот регион преку менторски и тренинг услуги, можност за вмрежување и за презентација на бизнис идеите пред потенцијални инвеститори. Повикот е отворен до 30 септември 2019!

ШТО ПРЕТСТАВУВА ОВАА ПРОГРАМА?

Акцелераторската програма поддржува стартапи во рана фаза, со цел поттикне развој на иновативни идеи во повеќе области. Во период од 3 месеци програмата ќе обезбеди менторски и тренинг услуги, вмрежување и можност презентација на бизнис идеите пред инвеститори.

ПРЕТВОРЕТЕ ЈА ВАШАТА ИДЕЈА во БИЗИС!!!

Аплицицирајте со иновативна идеја од било која област, а ние ќе обезбедиме:

  • Поддршка за дефинирање на идејата во бизнис план
  • Поддршка и градење на вештини за водење на бизнис
  • Пристап до инвеститори
  • Вмержување

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА?

Програмата е намената да поддржува тимови со иновативни идеи во развојна фаза. Сите заинтересирани тимови кои работат на развој на некаква идеја, апликација или решение за одреден проблем во било која област може да се пријават во програмата.

Програмата не поддржува идеи на индивидуалци. Идејата треба да биде преставена од тим најмалку од двајца членови.

 

 

 

 

 

]]> И од Битола се може(и) 2 http://predaplus.eu/international-conference-for-balanced-regional-development-4/ Sun, 01 Sep 2019 09:45:55 +0000 http://predaplus.eu/?p=26946  

На 3 Септември дојди во Порта Џез и мотивирај се за успех. Инспиративни приказни со сите нас ќе споделат :

* Дијана Десподов- извршна директорка na AmCham (American Chambre of Commerce)

* Игор Изотов- иновациски и менаџмент консултат

* Васил Зидровски – иноватор, софтверски инженер и сопственик на старт ап компанијата Nulius

* Маријана Стефановски и Анастасија Трајовска и двете архитекти и основачи на Архинова & Анридизајн

Пролетта Битола ја размрдавме со пилот настанот кој го разбуди претприемничкиот дух кај младите битолчани.
Докажавме дека “И од Битола се може(и)”, ако се има добра идеја, ако имате среќа да ги сретнете вистинските ментори кои ќе Ве инспирираат и ако се верува во успехот.

Оваа есен ја стартуваме втората сезона, во која ќе организираме настани на кои ги покануваме со Вас да споделат искуства претприемачи кои верувале во своите идеи и патот до успехот го поплочиле со лични заложби.

 

 

]]> International Conference for Balanced Regional Development http://predaplus.eu/international-conference-for-balanced-regional-development/ Sat, 06 Jul 2019 10:56:23 +0000 http://predaplus.eu/?p=26853 Centre for Development Vardar Planing Region and the PREDA Plus Foundation on 4 and 5 July 2019 in Veles organized an International Conference on Exchange of Good Practices in the Area of ​​Balanced Regional Development in order to exchange good practices for regional development and foster cooperation and networking to key stakeholders in the region and beyond that contribute to regional development.

 Developing regional success stories for 10 years! 

***

Центар за развој на Вардарски плански регион и Преда плус на 4 и 5 јули 2019 , во Велес организираа Меѓународна конференција за размена на добри практики во областа на рамномерен регионален развој со цел да се разменат добрите практики за регионален развој и да се поттикне соработка и вмрежување на клучните чинители од регионот и пошироко кои придонесуваат за регионалниот развој.

 10 години развиваме успешни регионални приказни!

]]>
Mentorship program in Phase II of Employouth- Acceleration Programme http://predaplus.eu/training-program-in-phase-ii-of-employouth-acceleration-programme-4/ Mon, 01 Jul 2019 10:43:52 +0000 http://predaplus.eu/?p=26846 In the period May to June 2019 Preda plus realized 120 hours mentoring/coaching services in order to provide an in-depth analysis of business ideas and coach the process of creation of Business canvases for total 13 business ideas developed in the Employouth Acceleration program.
The expert team provided mentorship/coaching services to 13 business ideas (idividualy and group), helping them to improve their draft canvases by adding value to the ideas and the sections included in the document as a first step into the creation of Business plans.

Emloyouth project is an EU-funded project through the Interreg Cross-border Cooperation Program with Greece. The project is implemented by PREDA Plus Foundation & Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola

***

Во периодот мај до јуни 2019 година Преда плус реализираше 120 часови менторски  услуги со цел да обезбеди детална анализа на бизнис идеите и да го води процесот на креирање на Биѕнис Канваси ѕа вкупно 13 бизнис идеи развиени во Employouth-акцелераторската програма. .
Експертскиот тим обезбеди менторство на 13 бизнис идеи(лично и групно), помагајќи им да ги подобрат своите нацрт платна со додавање вредност на идеите и деловите вклучени во документот, како прв чекор кон креирање на деловни планови.

Проектот Еmployouth е финансиран од ЕУ, преку програмата за прекугранична соработка за прекугранична соработка со Грција. Проектот го спроведува Фондацијата ПРЕДА Плус и Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола

 

 

]]>
Training program in Phase II of Employouth- Acceleration Programme http://predaplus.eu/training-program-in-phase-ii-of-employouth-acceleration-programme/ Sun, 30 Jun 2019 09:42:09 +0000 http://predaplus.eu/?p=26780 In the period of April to June 2019, Preda plus delivered forty hours (40) training services ( group & individual)  to 20 participants  in Phase II of Employouth- Acceleration Programme aim to further development of individual skills related to development of business ideas and business management.

 

TRAINING TOPICS & TRAINERS/ CONSULTANTS 

1. Digital marketing – Teodora Nikolovska

2. Practical realization of Business plan – Jovan Stalevski

3 Finance for non-finance (advanced level) – Aleksandar Celevski

4. Crowdfunding – Marko Georgievski

 

Emloyouth project is an EU-funded project through the Interreg Cross-border Cooperation Program with Greece. The project is implemented by PREDA Plus Foundation & Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola

***

Во периодот од април до јуни 2019 година, Преда плус реализира четириесет часови(40) тренинг услуги (групни и индивидуални) за 20 учесници во Втората фаза од  Employouth-Акцелераторската програма со цел за понатамошен развој на индивидуалните вештини поврзани со развој на бизис идеи и водење на бизнис.

ТЕМИ на реализирани тренизни & Тренери/Консултанти

1 Дигитален маркетинг – Теодора Николовска

2. Практична реализација на бизнис план – Јован Сталевски

3 Финансии за нефинансирање (напредно ниво) – Александар Целевски

4. Crowdfunding – Марко Георгиевски

 

Проектот Еmployouth е финансиран од ЕУ, преку програмата за прекугранична соработка за прекугранична соработка со Грција. Проектот го спроведува Фондацијата ПРЕДА Плус и Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола

 

 

 

 

]]>
Training on GENDER EQUALITY http://predaplus.eu/training-on-gender-equality/ Thu, 27 Jun 2019 12:06:48 +0000 http://predaplus.eu/?p=26859 Our representative Lidija Angelkova delivered one-day training on GENDER EQUALITY and GENDER MEDSTRMING for members of the Rural Development Network of the Republic of Macedonia.
Equality for women is a strategic and operational imperative of the Rural Development Network. Despite promising policies and legislation, persistent gender-discriminatory social and cultural norms, unequal access to land, productive resources and unequal decision-making are major factors limiting women from equal participation in rural development in their places of residence.

In order to achieve greater empowerment and equality, the engagement of men and women is needed. Cultural change and behavior are integral to the transformation of households as first condition for gender and social equality. Therefore, the equal inclusion of women, men, girls and boys in rural community development processes is crucial.

***

Нашата претставничкa Лидија Ангелкова реализираше еднодневна обука за РОДОВА ЕДНАКВОСТ И РОДОВ МЕЈНСТРИМИНГ за членовите на Мрежа за рѕрален Развој.
Еднаквоста за жените е стратешки и оперативен императив на Мрежата за рурален развој. И покрај ветувачката политика и правна регулатива, постојаните родово-дискриминаторски социјални и културни норми, нееднаков пристап до земјата, продуктивни средства и нееднакво донесување одлуки, претставуваат главен фактор кој ги ограничува жените од подеднакво учество во руралниот развој во местата на нивното живеење.

Со цел да се постигне поголемо зајакнување и еднаквост, потребен е ангажман на мажите и жените. Културната промена и однесувањето се составен дел од трансформацијата на домаќинствата и претставуваат предуслов за родова и социјална еднаквост. Поради тоа, подеднаквото вклучувањето на жените, мажите, девојките и момчињата во процесите на развој на руралните заедници е од витално значење

]]>
Womenpreneurs Stories http://predaplus.eu/womenpreneurs-stories/ Fri, 21 Jun 2019 08:39:47 +0000 http://predaplus.eu/?p=26830 In order to encourage women to get involved in business and contribute to reducing gender imbalances,  PREDA Plus Foundation on 19th of June 2019 organized Womenpreneurs Stories to  inspire women in a relaxed, motivating atmosphere of  beautiful ambiance of Porta Jazz.

PREDA Plus Foundation continues to support the importance of women’s active role in the community, their connection and engagement. We initiate collaboration with all stakeholders and companies that recognize this potential, making positive changes that lead to economic empowerment of women, fostering leadership in all areas, and creating a society of equal opportunities.

Equality between men and women is one of the fundamental principles of European Union and the equal representation of women and men in the labor market is one of the key areas where European Union is examining the application of the principle of equality.

Inspiring stories for greater involvement of women in entrepreneurship as part of the Employouth -Acceleration Programme, financially supported by the EU through the Interreg cross-border cooperation program with Greece in the realization PREDA Plus Foundation.

 

***

Со цел да се охрабрат жените за вклучување во бизнисот и да придонесе кон намалување на родовиот дисбаланс, на 19 јуни 2019, Преда плус организираше Womenpreneurs Stories  за да инспирираме жени во една опуштена, мотивирачка атмосфера на прекрасниот амбиент на Porta Jazz.

Фондацијата ПРЕДА Плус продолжува да ја поддржува важноста на активната улога на жените во заедницата, нивната поврзаност и ангажман. Ние иницираме соработка со сите засегнати страни и компании кои го препознаваат овој потенцијал, правејќи позитивни промени што водат до економско зајакнување на жените, негуваат лидерство во сите области и создаваат општество со еднакви можности.

Рамноправноста помеѓу мажите и жените претставува еден од темелните принципи на Европската унија, а еднаквата застапеност на жените и мажите на пазарот на трудот е една од клучните подрачја на кои Европската унија ја проверува примената на принципот на рамноправност.

Инспиративни приказни за поголемо вклучување на жените во претприемништвото во склоп на Employouth акцелераторската програма за стартапи, финасиски поддржано од ЕU преку Interreg програмата за прекугранична соработка со Грција во реализација на Фондација Преда Плус

]]>
Networking meeting – Womenpreneurs Stories http://predaplus.eu/networking-meeting-womenpreneurs-stories/ Sun, 16 Jun 2019 08:02:14 +0000 http://predaplus.eu/?p=26825 Wednesday, 19th of June at 7 p.m at Porta Jazz PREDA Plus Foundation is organizing an event – Womenpreneurs Stories as part of Employouth EU-funded project through the Interreg Cross-Border Program for cooperation with Greece.

The event aims to inspire and motivate will inspire and motivate participants of the Employouth –accelerator program and citizens of Bitola to make their dreams came true through inspiring stories of successful entrepreneurial women. Great place for nice conversations and networking with inspirational and productive people. Relaxed atmosphere, inspiration and belief that we can do it from Bitola

Emloyouth project is an EU-funded project through the Interreg Cross-border Cooperation Program with Greece. The project is implemented by PREDA Plus Foundation & Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola

***

PREDA Plus Foundation на 19 јуни во среда во 19 часот во Porta Jazz организира настан Womenpreneurs Stories во Битола како дел од Employouth- Универзитетска пилот програма за стартапи во пелагонискиот регион, проект финасиран од ЕУ преку Interreg програмата за прекугранична соработка со Грција.
Настанот има цел, преку инспиративни приказни на успешни жени претприемачки, да ги инспирира и мотивира учесниците во Employouth акцелераторската програма и сите присутни битолчани да ги остварат своите соништа. Одличнo место за убави муабети и вмрежување со инспиративни и продуктивни луѓе. Опуштена атмосфера,инспирација и верба дека и од Битола се може

 

Проектот Еmployouth е финансиран од ЕУ, преку програмата за прекугранична соработка за прекугранична соработка со Грција. Проектот го спроведува Фондацијата ПРЕДА Плус и Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола

 

 

]]>
Final Conference -Active CSOs http://predaplus.eu/training-program-in-phase-ii-of-employouth-acceleration-programme-3/ Wed, 29 May 2019 13:03:48 +0000 http://predaplus.eu/?p=26812 Final Conference of the project “Improving the Macedonian CSOs active participation in decision – making process through the empowerment of grass – root CSOs”, was held on 28th of May in Skopje to present achieved project results.

The following results were presented at the Conference:

20 CSOs implemented activities by organizing:

– 47 public debates on 31 problem affecting citizens
– 1038 citizens involved with project activities
– 33 surveys with 2063 respondents
– 11 signed memorandums of cooperation with the public sector
– 1052 citizens were given skills to become involved in policy-making and decision-making processes

For supported 20 CSOs Preda plus  organized:

-Mentoring for organizations

-Participation in national conferences

-Study trip to Germany

-Trainings

-Internship in Croatia

Cooperation continues, 20 CSOs have signed a Memorandum of Understanding ✔

It was a joyous moment to organize such an event at Umbrella’s only Lounge bar in Macedonia that employs people with disabilities for their economic empowerment and inclusion.

The project is funded by the European Union, implemented by PREDA Plus Foundation and ASB South East Europe

***

Завршна конференција за проектот “Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на grasroot граѓански организации”, беше организирана на 28 Мај 2019, во Скопје

Следните резултати беа презентирани на конференцијата:

20 граѓански организации спроведоа активности организирајќи:

-47 јавни дебати за 31 проблем кои ги засегаат граѓаните
-1038 граѓани вклучени преку проектните активности
-33 истражувања со  2063 испитаници
-11 потпишани меморандуми за соработка со јавниот сектор
-1052 граѓани добија вештини за вклучување во процесите за креирање на политики и носење на одлуки

За поддршка на 20 граѓански организации Преда плус организира:

-Менторство за организациите
-Учества на национални конференции
-Студиско патување во Германија
-Обуки
-Практикантска работа во Хрватска

Соработката продолжува, 20 граѓански организации потпишаа меморандум за меѓусебна соработка ✔

Радосен беше мигот ваков настан да организираме во единствениот Lounge bar во Македонија Umbrella кој вработува лица со попреченост со цел нивно економско зајакнување и инклузија.

Проектот е финасиран од Европска Унија, имплементиран од Фондација Преда плус и ASB South East Europe

                 

 

]]>
Project meeting Employouth http://predaplus.eu/project-meeting-employouth/ Fri, 17 May 2019 13:44:02 +0000 http://predaplus.eu/?p=26923 On Friday 17/5/2019, represenatives of Preda plus attended the 3rd project meeting of EMPLOYOUTH project that took place at the premises of the Research and Development Society of Kilkis Chamber of Commerce and Industry (Eteak Kilkis), with representatives from all 6 Project Partners, JS and MA of the Programme.

Emloyouth project is an EU-funded project through the Interreg Cross-border Cooperation Program with Greece. The project is implemented by PREDA Plus Foundation & Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola

***

Во петок 17/5/2019 година, претставниците на Преда плус присуствуваа на 3-та проектна средба на проектот EMPLOYOUTH што се одржа во просториите на Друштвото за истражување и развој на Стопанска и индустриска комора Килкис (Етеак Килкис), со претставници од сите 6 проектни партнери, секретариојатот и раководсството на програмата за прекугранична соработка Interreg.

Проектот Еmployouth е финансиран од ЕУ, преку програмата за прекугранична соработка за прекугранична соработка со Грција. Проектот го спроведува Фондацијата ПРЕДА Плус и Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола

]]>